Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Cách đổi ngày sinh facebook quá giới hạn

Vào links : https://m.facebook.com/help/contact/233841356784195
Chọn ngày , tháng, bất kỳ
Riêng năm chọn: từ 1997 trở về trước (đảm bảo hơn 18 tuổi)
Lí do : Năm thật của tôi, Facebook team hãy xác nhận
Nhấn nút Gửi
Sau 3 phút F5 thì Fake ngày sinh đã thành công
Ngày sinh của bạn sẽ được fake và chống được nạn report ngày càng gia tăng