TUT rename icon ᴖᴥᴖ

B1: vào Facebook 
B2: Vào đổi  Đổi ngôn ngữ sang Indonesia
B2: qua phần đổi tên dán Icon này vào dòng 1 và dòng 3   ᴖᴥᴖ

Share:

Không có nhận xét nào