Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

TUT rename icon ᴖᴥᴖ

B1: vào Facebook 
B2: Vào đổi  Đổi ngôn ngữ sang Indonesia
B2: qua phần đổi tên dán Icon này vào dòng 1 và dòng 3   ᴖᴥᴖ

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI: