Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Tut report FAQ 13t


B1 : Fake ip + ngôn ngữ hàn

B2 : Log link support dame 13t này
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051?__mref=message_bubble

Dòng 1 : Điền Tên Victim
Dòng 2 : Link fb
Dòng 3 : Điền email victim
Dòng 4 : chọn 11 tuổi
Dòng 5 : Điền thần chú này
- 팀 페이스 북 안녕하세요! 누군가가 우리의 계정 변조 한 데, 열망하는 팀은 문제 제기와 페이스 북이 삭제 사칭 계정에 위반 팀을 도용 문제 페이스 북 계정을 검토 한 결과! 페이스 북의 팀에 감사드립니다.

Úp cmnd lên rồi hóng