Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Tut đame xuyên Verify

Đầu tiên cần 2 phôi cmnd khác nhau Fake 3 clone giống vĩtim Fake ip nam dương + nn us Vào link : https://facebook.com/help/contact/295309487309948 Chọn 3 2 2 Điền full thông tin victim hoài trừ dòng 2 gmail ạc fake nhé Điền thần chú : Hi Team Facebook , xóa tài khoản này , tài khoàn này đang mạo nhận là tôi . URL : Thanks Team Facebook Rồi úp cmnd ấn gửi Chờ rẹp case Hi Team Facebook, delete this account, this account is impersonating me. URL: Link victim Thanks Team Facebook Rồi cầm 1 clone trong 3 clone đó fake ip nhật + nn Báo cáo tài khoản này mạo danh - tôi - gửi fb xem xet - yêu cầu đóng tk - vô hiệu hóa tk đó lại Rồi quay lại case 948 rẹp Hi Team Facebook, delete this account, this account is impersonating me. URL: Link victim Thanks Team Facebook Úp cmnd hóng die Rồi cầm clone còn lại fakr ip Hà lan + nn hàn Vào link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 Chọn 3 2 1 Điền full thông tin victim trừ dòng 2 là gmail ạc fake Điên thần chú : Hi team facebook, facebook review delete account, this account fake me, to deceive me.

My name: ( tên ạc fake ) - Name of the impersonator: ( tên victim ) Date or Birth: ngày sinh của ạc fake - date of birth: ngày sinh ạc victim
Link URL impostor: link victi
Thanks team facebook ...
Gửi hóng rẹp như 948 Xong hóng die faq mạo danh Nguồn : Nguyễn Ngọc Quí