Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

TUT ĐAME FAQ 13T Link Contact 051

TUT ĐAME FAQ 13T – Link 051
chuẩn bị 1 psd cmnd thật chuẩn chưa fix nha ( fix sẽ không die )
đăng nhập vào 1 ạc ( nào cũng được ) cổ càng tốt
fake ip Cuba + nn Hàn Quốc
Vào Contact : 
http://shink.me/ufdZa
Dòng 1 : Tên nó
Dong 2 : Link URL nó
Dòng 3 : ID nó Ví dụ ( 10002317893@facebook.com )
Dòng 4 : chọn 11 year ( fake cmnd 2006 )
Dòng 5 :
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에
Úp CMND + ấn gửi
Chờ 5 – 30 Phút
Facebook trả thư kêu bạn vào Link 097 gì đó thì bật 1 tab lên vào Link
để yên Ip + nn nha
Vào : http://shink.me/vGdsi
Dòng 1 : Link nó
Dòng 2 : Tên nó
Dòng 3 : chọn 11 year
Dòng 4 : 
안녕하세요 팀 페이스 북. 13 세 미만의 아이들이 바로이 계정을 삭제하시기 바랍니다 때문에 그는 포토샵 프로그램을 숨기는 데 사용.
페이스 북 계정을 삭제하기 위해 세심한주의를 기울이십시오.
페이스 북 덕분에
gửi
quay lại case 051 Chọn icon buồn nhất điền
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에
mở trường hợp rẹp
이 계정을 얻으이 내가 계정을 삭제할 때문에 어떤 즉각적인 이유를 볼 수 있도록이 계정 오 내 보고서의 계정을 삭제, 13 세에 페이스 북을 사용할 수 없습니다 작은 ' 부패.
13 세이 나를 도와 페이스 북에서 설정 한 표준 계정, 내가 다시 한 번 강조 할 수 있습니다.
페이스 북 덕분에Úp cmnd + ấn gửi 
Fake IP Trung Quốc + NN vào wall victim báo cáo tài khoản giả mạo + yêu cầu đóng tài khoản
+ báo cáo stt + ảnh
buôn bán ma túy + spam
Ngồi chờ victim die
tut mới viết chưa test :))

Nguyễn Ngọc Quí