Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

TUT DAME MD PART 2

BƯỚC 1 FAKE 1 CLONE GIỐNG VICTIM 
QUÊ QUÁN+ THÀNH PHỐ HIỆN TẠI


 BỎ VALEN TÂY BAN NHA 
BƯỚC 2 ĐĂNG TẦM 5 -10 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG 2K14
AVATA BÌA KÉO 2K12
BƯỚC 3 CÓ 3-10 BẠN CHUNG VỚI VICTIM 
BƯỚC 4 FAKE IP CANADA NN UK 
VÀO WALL VICTIM BÁO CÁO ĐÂY NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI 
RỒI BLOCK VICTIM 
THOÁT ACC FAKE RA HÓNG
(KHÔNG VÀO ACC FAKE KHI VICTIM CHƯA DIE) 
BƯỚC 5 DÙNG ACC CHÍNH SPAM ẢNH + DAME STT 
BƯỚC 6 DỒN LINK 13T 
Vào Link 13t + 14t (vẫn giữ ip NIU GIÊ LÂN NN UK ) DÙNG 3 ACC NHÁ 
link 13t :https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
B2:Nhập link của nạn nhân vào
B3:Nhập tên nạn nhân
B4: chon 9 nãm 
B5: "Hello Team Facebook user I am the father of this Facebook account now my son is 13 years old this Facebook account used by the provider for my child because of your Facebook user but my kids did not have to study and not 2 today bear eating affects learning and mental health tap.Toi not want my children to be like that anymore. I want you to read my report will delete its Facebook account within 5 minutes! Thank Team Facebook !!!"
link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Dòng 1 link thằng muốn RIP
– Dòng 2 tên face của  muốn RIP
– Dòng 3 chọn 11 năm
– Dòng 4 điền thần chú vào: Hi Facebook Team – That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook – I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
– Copy đoạn trên và gửi. OK
BY : DƯƠNG QUANG HÙNG