Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

TUT UNLOOK FAQ MẠO DANH - DƯƠNG QUANG HÙNG

UNLOOK TẦM 6h -8h Hoặc 14h -15h 30p NHA 
BƯỚC 1 FAKE 1 CMND MAX CHUẨN TRÙNG INFO ACC 
BƯỚC 2 FAKE IP HY LẠP NN ĐÀI LOAN 
https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN RỒI UP CMND HÓNG 3P SAU CASE 767 NÓ ĐÓNG THÌ CÁC BẠN GIỮ NGUYÊN IP + NN 

VÀO LINK https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339
RỒI ĐIỀN Ở LINK NÀY SAU ĐÓ GỬI
RA CASE 
ĐỂ NGUYÊN IP NN VẬY XEM PHIM 18+ 3P 
QUAY LẠI CASE REP 
THẦN CHÚ : HÃY NHẢ ACC CHO HÙNG ĐZ 
UP CMND LÊN 
LƯU LINK CASE LẠI TẮT IP NN HÓNG VỀ 
CMND ĐZ 5h TRỞ LẠI 
LƯU Ý XEM CASE THÌ PHẢI XEM = TAB ẨN DANH 
CÒN REP THÌ PHẢI FAKE IP 
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 
BY DƯƠNG QUANG HÙNG