Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

TUT REPORT FAQ 13T = 051

BY : NGUYỄN NGỌC QUÍ
ĐĂNG NHẬP 1 ẠC KHÔNG CẦN FAKE GIỐNG CÀNG CỔ CÀNG TỐT NĂM 2015 TRỞ XUỐNG CÀNG OKI
GẮN 5 MAIL VÀO ẠC XÁC NHẬN MÃ LUÔN
CHỈNH NĂM SINH VỀ 1970
XONG THOÁT ẠC RA
FAKE 1 CMND NĂM 2006
FAKE IP BRAZIL NGÔN NGỮ HONGKONG
VÀO : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
DÒNG 1 : GMAIL ẠC VỪA ĐĂNG NHẬP
DÒNG 2 : TÊN NÓ
DÒNG 3 : URL NÓ
DÒNG 4 : ID NÓ
DÒNG 5 : CHỌN 11 YEAR
DÒNG 6 : THẦN CHÚ BÁ :
''你好團隊的Facebook,這個帳戶是我的孩子,我的孩子,因為新生嬰兒是不夠老使用Facebook,應該看很難在5分鐘內刪除Facebook的用戶!
刪除所有相關的網址;
(linkvcitim)
 - 謝謝團隊的Facebook“
ÚP CMND GỬI
SPAM 5 MAIL LƯU CASE ĐỢI FB TRẢ THƯ
NÓ KÊU MÌNH QUA LINK 097
THÌ BẬT 1 TAB MỚI VẪN IP ĐÓ
VÀO : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Chọn 11 year
Thần chú :
Gmail 1 : +我覺得這個孩子使用了錯誤的信息
帳戶。他9歲。請刪除他的帳戶。
感謝Facebook團隊

Gmail 2 : 這個時間線假冒我和我的朋友。並提供關於出生日期的虛假信息,以註冊您的帳戶。我覺得這是一個寶寶9歲的時間線,這個帳戶的父親確認這個孩子9歲。我希望Facebook的這個帳戶停用了Facebook

Gmail 3 : 這13年的社區臉譜以下的兒童。
〜考慮到兒童的年齡沒有宣布對正確的使用和他的目標是贏得了Facebook的釋放。
〜會計欺詐偽裝成我的一個熟人。
在〜Facebook上建立的界限兒童。
〜檢查並禁用帳戶,由於Facebook的。

Gmail 4 : Facebook的團隊嗨,這個賬戶是假生日的孩子註冊一個帳戶刪除Facebook帳戶嚴格2分鐘

Gmail 5 : 你好團隊用戶的Facebook,我這個Facebook帳戶的父親,現在我的兒子是13歲使用由供應商為我的孩子,因為你的Facebook用戶的這個Facebook賬號,但我的孩子沒有學習,沒有2 aujourd “輝熊吃了會影響學習,影響心理健康。我不希望我的孩子是這樣的。我想你讀我的報告會刪除自己的Facebook賬戶只要5分鐘!謝謝Facebook團隊

Spam 5 mail nha mỗi mail 1 thần chú
Xong quay lại case 051 rệp all

''你好團隊的Facebook,這個帳戶是我的孩子,我的孩子,因為新生嬰兒是不夠老使用Facebook,應該看很難在5分鐘內刪除Facebook的用戶!
刪除所有相關的網址;
(linkvcitim)
 - 謝謝團隊的Facebook“
Úp cmnd gửi
Vào Wall victim fake IP đức + nn UK
Bao cáo ảnh quấy rối làm phiền 5 ảnh + 5 stt quấy rối + bán thuốc phiện
Bao cáo tài khoản giả mạo - gửi

Càng nhiều clone càng tốt
Done