Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

TUT Report Mạo Danh Cân All

Fake avatar + bìa + tên +biệt hiệu khỏi fake ảnh nổi bật nhưng fake tiểu sử
Xong add+ 2-3 bạn chung 
Nếu có info thì fake không có thì fake ngày tháng chém đại năm sinh bỏ từ 1970- 1984 tùy chọn 👌 <chế độ chỉ mình tôi>
Quê quán : Valencia Tây ban nha
Thành phố hiện tại : Valencia Tây ban nha
Lưu ý : anh em hãy thay đổi avatar + bìa về 2009-04-30 rồi ản khỏi dòng thời gian...
Tất cả để chế độ mọi người 
Up 4 stt + 3 cái ảnh TÙY CHỌN chế độ mọi người kéo Stt và ảnh về năm 2012 đến 2014
Xong fake ip Brasil nn us
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're pretending to be me or someone I know=>Me=>submit ....
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Other=> submit...
3 chấm => reprot =>Report this profile=>They're sharing inappropriate or offensive posts=>Sexually suggestive=>submit...
3 chấm=> block =>confirm
Rồi dùng acc chính ip Us nn đài loan  => báo cáo tài khoản giả mạo 
==> có thể dame 3 cái ảnh quấy rối 
The end ---- Dương Quang Hùng ✔