Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

TUT UNLOCK CHECKPOINT ÚP ẢNH CHÍNH

TUT UNLOCK CHECKPOINT UP ẢNH CHÍNH
B1 : VÀO TRÌNH DUYỆT =ĐT
B2 : ĐĂNG NHẬP ẠC FACEBOOK BỊ KHÓA
B3 : ÚP ẢNH CHÍNH AVATAR ẠC FACEBOOK
B4 : GỬI HÓNG VỀ
-----------------------------------CÁCH 2
VÀO TRÌNH DUYỆT GOOGLE
ĐĂNG NHẬP ẠC VÀO
FAKE IP ĐÀI LOAN +NN HONGKONG
VÀO : https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
ÚP CMND TRÙNG INFO ẶC KHÓA
GỬI
RA CASE LƯU URL CASE
BẬT TRÌNH DUYỆT CỐC CỐC FAKE IP GIỐNG TRÊN
DÁN CASE ĐÓ RA RỒI ĐỢI 3-5P
F5 TAB CỐC CỐC
QUA TAB GOOGLE RẸP
Facebook的團隊您好:這是我的身份證card.I'm在此深表歉意了錯誤的信息。我希望不久SE NHAN與những此帳戶信息
全名: TÊN NÍCH
出生日期:NGÀY NĂM SINH
由於Facebook的團隊
ÚP CMNĐ GỬI
HÓNG VỀ
By : TTHM