Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Cách tạo ních facebook không bị checkpoint

VÀO https://mbasic.facebook.com/FAKE IP HÀN + NN HÀN TẠO NHƯ BÌNH THƯỜNG - TẠO XONG RỒI VÀO LINK - http://shink.me/4Z8pdĐIỀN GMAIL NÍCH CHỌN KHÁC PHẦN BỔ SUNG : 안녕하세요 팀 페이 스북, 내 계정 페이스 북에서 나를의 주요 사진까지 신원을 확인하는 데 대한 큰 장애물을 겪고있다, 제발 페이스 북의 리뷰. 감사합니다 페이스 북의 페이스 북ẤN GỬI XONG TẮT IP QUA facebook.com ĐĂNG NHẬP RỒI TRIỂN NÓ :))


SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.