Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Cách tạo ních facebook không bị checkpoint

VÀO https://mbasic.facebook.com/FAKE IP HÀN + NN HÀN TẠO NHƯ BÌNH THƯỜNG - TẠO XONG RỒI VÀO LINK - http://shink.me/4Z8pdĐIỀN GMAIL NÍCH CHỌN KHÁC PHẦN BỔ SUNG : 안녕하세요 팀 페이 스북, 내 계정 페이스 북에서 나를의 주요 사진까지 신원을 확인하는 데 대한 큰 장애물을 겪고있다, 제발 페이스 북의 리뷰. 감사합니다 페이스 북의 페이스 북ẤN GỬI XONG TẮT IP QUA facebook.com ĐĂNG NHẬP RỒI TRIỂN NÓ :))