Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

EVENT TUT UNLOOK 72h - DQH

NẾU 1 SỐ ACC CÁC BẠN CHƯA BẤM TIẾP TỤC THÌ LÀM THEO MÌNH SẼ VƯỢT 5S NHÁ
 TẢI HOLA VỀ FAKE IP HUNGARY
BẬT
1 TAB
https://m.facebook.com
1 TAB
https://mbasic.facebook.com
RỒI ĐĂNG NHẬP ACC 72h VÔ
F5 3 LẦN QUA TAB
https://mbasic.facebook.com
BẤM TIẾP TỤC SẼ QUA CP SDT OR CP XÁC NHẬN BẠN BÈ
NẾU 1 SỐ ACC ĐẢ ẤN TIẾP TỤC
THÌ CÁC CPI 1 ẢNH RÕ MẶT ( ẢNH THẬT CÓ TRONG ABUM NHA)
RỒI FAKE IP VQA NN VQA
UP THẲNG LÊN ( KHÔNG CÓ KHỎI UP)
RỒI CPI 1 CMND TRÙNG TÊN + NGÀY THÁNG NĂM SINH VỚI ACC DIE ( THẬT OR FAKE FAKE LÀ PHẢI CHUẨN K FIX NHA)
FAKE IP HUNGARY NN US
VÀO LINK
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
UP CMND RA CASE
HÓNG REP
Hello Facebook Team,
- I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms.
- Maybe my Facebook account is disabled is wrong.
- I hope Facebook will review and reactivate my account.
- Below are some of my personal information.
My name: (tên đầy đủ của bạn)
My birthday: (ngày sinh của bạn, trùng với thông tin acc )
UP CMND HÓNG VỀ.