Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

TUT ĐAME CÂM LẶNG

TUT ĐAME CÂM LẶNG
( KHÓA MỖM CHÓ )
BY : TTHM
UPDATE : 29/07/17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FAKE 1 CLONR GIỐNG VICTIM AVATAR BÌA
CHỈNH NĂM 2006
FAKR IP US NGÔN NGỮ HÀN QUỐC
https://www.facebook.com/help/contact/14336385
2478561
CHỌN ⇔ QUYỀN CỦA NGƯỜI LỚN ⇔ CÓ ⇔

Dòng 1 : LINK ẢNH BÌANÓ
Dòng 2 : Tên của bạn ních fake
Dòng 3 : Họ của bạn ních fake
Dòng 4 : gmail ních ních fake
TÍCH VÀO Ô VUÔNG - BẤM GỬI

VÀO TRANG CÁ NHÂN VICTIM
BÁO CÁO ẢNH BÌA KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC
BUÔN BÁN THUỐC PHIỆN

ĐỂ YÊN IP
https://m.facebook.com/help/contact/14405906240
8922

Chọn theo thứ tự
1.1.1.1.1.1

Dòng 1 : LINK AVATAR NÓ
Dòng 2 : Tên của bạn ních fake
Dòng 3 : Họ của bạn ních fake
Dòng 4 : gmail ních ních fake
GỬI

DÙNG TẦM 10 CLONE - IP ẤN ĐỘ NGÔN NGỮ
Ả RẬP
BÁO CÁO AVATAR + BÌA

KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC LĂNG MẠ

DÙNG 4 CLONE

CLONE 1 :IP US NN TAY BAN NHABÁO CÁO
5 ẢNH BUÔN BÁN THUỐC PHIỆN

CLONE 2 :IP TAY BAN NHA NN UK BÁO CÁO
5 ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP

CLONE 3 :IP BRAZIL NN USBÁO CÁO 5 ẢNH
LĂNG MẠ

CLONE 4 :IP CHILE NN TRUNG QUỐC BÁO
CÁO 5 ẢNH KHIÊU DÂM

1 : CÂM LẶNG 30DAYS

2 : APPS VPBQ