Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Tut report faq mạo danh - IP Tây Sahara

FAKE CLONE GIỐNG VICTIM

ĐĂNG 2 ẢNH VICTIM CHỈNH NĂM 2012 VÀ 3 STT 2011 2013
AVATAR + BÌA = 2009
INFO NẾU CÓ
KHÔNG THÌ : 27-05-1987
THÀNH PHỐ HIỆN TẠI + QUÊ QUÁN : BẮC KINH
ADD 5 BẠN CHUNG
ADD NÍCH 9 : GẮN SAO VÀNG CÁC KIỂU
FAKE IP TÂY SAHARA + NN TRUNG QUỐC
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH TÔI ' GỬI '
YÊU CẦU ĐÓNG TÀI KHOẢN 5 LẦN
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO ' GỬI '
QUA NÍCH CHÍNH 
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO NGƯỜI TÔI BIẾT - ĐIỀN TÊN FAKE - GỬI
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO - GỬI
SPAM ĐÓNG TK 3 LẦN
SPAM ẢNH + STT
NGUỒN : QUÍ ĐZ