Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Auto Tự Thêm Liên Kết Cho Từ Khóa Blogspot

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1 : các bạn vào → Chủ đề → Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Các bạn tìm đến thẻ </body> và thêm code sau vào trước thẻ</body> 

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'><script type='text/javascript'>
function autoLink(){
this.keywdHref = new Object();
this.add = function(keyword, href){
if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
this.keywdHref[keyword] = href;
}
this.createAnchor = function(){
var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
var obj = objs[i];
if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
var content = obj.innerHTML;
for(var keyword in this.keywdHref){
var href = this.keywdHref[keyword];
var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
obj.innerHTML = newstr;
content = newstr;
}
}
}
}
this.startScript = function(){
var onLoad = window.onload;
window.onload = function(){
if(onLoad){onLoad();}
setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
}
}
}
</script>
<script type='text/javascript'>
var f = new autoLink();
f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;http://www.nguyenngocquidz.tk&quot;);
f.startScript();
</script></b:if>


- Trong Blogger là từ khóa bạn muốn tự động thêm link liên kết và http://www.nguyenngocquidz.tk/ là đường dẫn liên kết của bạn

Để thêm từ khóa mới các bạn hãy chèn thêm đoạn code sau phía trước f.startScript();

f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;http://www.nguyenngocquidz.tk?q=Blogger&quot;);

LỜI KẾT
Chúc các bạn thành công

Ảnh Minh Họa
           
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      view-source: Bacsiwindows