Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1 : các bạn vào → Chủ đề → Chỉnh sửa HTML
Bước 2 : Các bạn tìm đến thẻ </body> và thêm code sau vào trước thẻ</body> 

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'><script type='text/javascript'>
function autoLink(){
this.keywdHref = new Object();
this.add = function(keyword, href){
if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
this.keywdHref[keyword] = href;
}
this.createAnchor = function(){
var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
var obj = objs[i];
if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
var content = obj.innerHTML;
for(var keyword in this.keywdHref){
var href = this.keywdHref[keyword];
var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
obj.innerHTML = newstr;
content = newstr;
}
}
}
}
this.startScript = function(){
var onLoad = window.onload;
window.onload = function(){
if(onLoad){onLoad();}
setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
}
}
}
</script>
<script type='text/javascript'>
var f = new autoLink();
f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;http://www.nguyenngocquidz.tk&quot;);
f.startScript();
</script></b:if>


- Trong Blogger là từ khóa bạn muốn tự động thêm link liên kết và http://www.nguyenngocquidz.tk/ là đường dẫn liên kết của bạn

Để thêm từ khóa mới các bạn hãy chèn thêm đoạn code sau phía trước f.startScript();

f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;http://www.nguyenngocquidz.tk?q=Blogger&quot;);

LỜI KẾT
Chúc các bạn thành công

Ảnh Minh Họa
           
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      view-source: Bacsiwindows

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời