Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Tut đame mặc định mạo danh

TUT ĐAME MD
FAKE CLONE ( TEMP MAIL ) ĐĂNG 3 ẢNH ( 2014 2015 2016 )
AVATAR : 1987
BÌA : 2010
CÓ BẠN CHUNG
ADD NÍCH CHÍNH + GẮN SAO VÀNG 🌟
ĐỂ QUAN HỆ : ANH/EM “ CHỈ MÌNH TÔI ”
TẢI HOLA
FAKE IP Pê-ru NGÔN NGỮ ẤN ĐỘ HOẶC UK
BÁO CÁO MẠO DANH TÔI “ GỬI ”
ẠC CHÍNH :
FAKE IP PÊ-RU NN ẤN ĐỘ HOẶC UK
BÁO CÁO TÀI KHOẢN MẠO DANH NGƯỜI TÔI BIẾT “ TÊN FAKE ” GỬI
QUA NÍCH FAKE :
BÁO CÁO 3-5 ẢNH
BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO DOANH NGHIỆP “ GỬI ”

NGUỒN TUT : NGUYỄN NGỌC QUÍ
Blog : www.nguyenngocquidz.tk


ẢNH MINH HỌA