Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Tut đame faq md cho dân thường

TUT ĐAME FAQ MẠO DANH
NGUỒN : QUÍ ĐZ
Blog Chuyên Chia Sẻ TUT Dame FAQ MD : www.nguyenngocquidz.tk
"
- Fake Clone ( Avatar, bìa, nổi bât, tiêu đề )
Avatar : 2012
BÌA : 2014
Có bạn chung
Fake ip thụy sĩ + NN trung quốc
Bật 4 tab kế
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi " gửi "
Báo cáo tài Khoản giả mạo " gửi "
Làm sao cho ra 5 noti mạo danh
Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
Chặn victim
Ạc chính :
Báo cáo tài khoản giả mạo " gửi "
Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
Spam 10 ảnh lăng mạ, buôn bán ma túy
Ạc thường tỷ lệ die cao