Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Cách làm phân trang dạng Load More cho Blog với Ajax Jquery Version 3.1.1

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách làm phân trang dạng Load More cho Blog với Ajax Jquery Version 3.1.1.


Cách làm phân trang dạng Load More cho Blog với Ajax Jquery Version 3.1.1
            Cách làm phân trang dạng Load More

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1: Truy Cập Blogger ==> Bố cục ==> Thêm tiện ích (để tiện ích đấy dưới phần "Bài đăng trên blog") ==> HTML/JavaScript
Cách làm phân trang dạng Load More cho Blog với Ajax Jquery Version 3.1.1
Bước 2: Sap chép Code bên dưới dán vào khung HTML/JavaScript

<script type='text/javascript' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js'></script><script type='text/javascript'>
(function(a){function h(){g||(g=!0,d?(b.find("a").hide(),b.find("img").show(),a.ajax(d,{dataType:"html"}).done(function(c){var c=a("<div></div>").append(c.replace(j,"")),e=c.find("a.blog-pager-older-link");e?d=e.attr("href"):(d="",b.hide());c=c.find(i).children();a(i).append(c);window._gaq&&window._gaq.push(["_trackPageview",d]);window.gapi&&window.gapi.plusone&&window.gapi.plusone.go&&window.gapi.plusone.go();window.disqus_shortname&&a.getScript("http://"+window.disqus_shortname+".disqus.com/blogger_index.js");
window.FB&&window.FB.XFBML&&window.FB.XFBML.parse&&window.FB.XFBML.parse();b.find("img").hide();b.find("a").show();g=!1})):b.hide())}function k(){var a=Math.max(f.height(),l.height(),document.documentElement.clientHeight),b=f.scrollTop()+f.height();0>a-b&&h()}var d="",b=null,i="div.blog-posts",g=!1,f=a(window),l=a(document),j=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi;a(document).ready(function(){if("item"!=_WidgetManager._GetAllData().blog.pageType&&(d=a("a.blog-pager-older-link").attr("href"))){var c=
a('<a href="javascript:;" >Load More</a>');c.click(h);var e=a('<img src="https://raw.github.com/techirsh/infinite-scroll-css-styles/master/images/fb-style-loader.gif" style="display: none;">');f.scroll(k);b=a('<div class="techirshloader"></div>');b.append(c);b.append(e);b.insertBefore(a("#blog-pager"));a("#blog-pager").hide()}})})(jQuery);
</script>
<style>
.techirshloader a{text-decoration:none;display:block;width:100%;color:#3772AB;}
.techirshloader{font-family: arial, helvetica, sans-serif; padding: 12px 8px 8px 8px; font-weight: bold; text-align: center; color: #3772AB; font-size: 16px; background: #ededed;}
.techirshloader a:hover{color: #000000;}
</style>

Bấm lưu, và ra trang chủ xem kết quả