Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

TUT DAME APPS NT

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ tut dame apps.

cách rip facebook apps nt, cach dame facebook apps nt
dùng 4 clone (login vào luôn nha)
mỗi clone fake ip + nn
Trung Quốc,Đài Loan,Hàn Quốc,Nhật Bản

2 clone đầu vào:
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Điền thông tin cần report.
Dòng cuối:

嗨脸书。
我在您的网站上发现,一个在您的网站上注册帐户的未成年子女已经在Photoshop上伪装身份证以欺骗您。 所以我需要你阅读我的电子邮件,并快速执行该Facebook用户检查,并从你的网站系统中删除它
谢谢


2 clone sau vào:
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Điền thông tin cần report:
Clone 1 thần chú hàn: 안녕하세요 페이 스북 나는 당신이 내게 당신의 페이스 북 웹 사이트에서 개인 계정을 해결하기 위해, 사람들을 속이기 위해 포토샵을 통해 패스 신원으로 계정을 등록하려고 애를 가지고,이 페이 스북 사용자를 제거해야합니다 그렇지 않으면 사람들을 죽일 것입니다.
고마워요.
Clone 2 thần chú nhật bản:
こんにちは、Facebook私はあなたが私はあなたのFacebookのウェブサイトでの個人アカウントを解決するために、人々を欺くために、Photoshopを使用して、パスのアイデンティティにアカウントを登録しようと苦労している、このFacebookのユーザーを削除する必要がありますそうでなければ、人々を殺すことです。
ありがとう.


Tiếp tục:
Dùng 2-5 clone chơi trên 1 hoặc 2 năm verify cứng
Fake ip Thụy Sĩ ngôn ngữ Hongkong
Vào wall:
Báo cáo tài khoản giả mạo - yêu cầu đóng tài khoản 10 lần
Báo cáo 10 ảnh và stt (đại đi)
Sau đó:
Fake clone all victim:
Đăng 10 ảnh chỉnh 7 ảnh 2010 3 ảnh 2011
Kết bạn với bạn bè nó 10 đứa (đợi tụi nó chấp rồi mới dame nha)
Fake 1 cmnd giống info ních fake (cmnd chưa fix)
Fake ip Thụy Điển ngôn ngữ đài loan
Vô link này: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Điền tất cả thông tin của victim:
Bổ sung:
你好,Facebook我認為Facebook沒有嚴格的控制讓另一個Facebook用戶冒充我敲詐我的Facebook朋友,我很沮喪,因為這件事對我來說太過分了,也僅僅是因為Facebook用戶偽造我。 我需要刪除那個假Facebook賬戶,我會給你1000美元。
謝謝!

Và up cmnd xong gửi.
1 sẽ ra apps, 2