Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tạo nút button hiệu ứng cực đẹp cho Blogspot

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách làm nút button cực đẹp.

cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Cách thực hiện

Bước 1: Dùng CSS làm đẹp Button

Dán đoạn code bến dưới vào trước ]]></b
.bubbly-button {
 font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
 display: inline-block;
 font-size: 1em;
 padding: 1em 2em;
 margin-top: 100px;
 margin-bottom: 60px;
 -webkit-appearance: none;
 appearance: none;
 background-color: #ff0081;
 color: #fff;
 border-radius: 4px;
 border: none;
 cursor: pointer;
 position: relative;
 transition: transform ease-in 0.1s, box-shadow ease-in 0.25s;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.5);
}
.bubbly-button:focus {
 outline: 0;
}
.bubbly-button:before, .bubbly-button:after {
 position: absolute;
 content: '';
 display: block;
 width: 140%;
 height: 100%;
 left: -20%;
 z-index: -1000;
 transition: all ease-in-out 0.5s;
 background-repeat: no-repeat;
}
.bubbly-button:before {
 display: none;
 top: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 20%, #ff0081 20%, transparent 30%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 10% 10%, 20% 20%, 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 10% 10%, 15% 15%, 10% 10%, 18% 18%;
}
.bubbly-button:after {
 display: none;
 bottom: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 20% 20%, 15% 15%, 10% 10%, 20% 20%;
}
.bubbly-button:active {
 transform: scale(0.9);
 background-color: #e60074;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.2);
}
.bubbly-button.animate:before {
 display: block;
 animation: topBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}
.bubbly-button.animate:after {
 display: block;
 animation: bottomBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}

@keyframes topBubbles {
 0% {
  background-position: 5% 90%, 10% 90%, 10% 90%, 15% 90%, 25% 90%, 25% 90%, 40% 90%, 55% 90%, 70% 90%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 0% 20%, 10% 40%, 20% 0%, 30% 30%, 22% 50%, 50% 50%, 65% 20%, 90% 30%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 70%, 0% 10%, 10% 30%, 20% -10%, 30% 20%, 22% 40%, 50% 40%, 65% 10%, 90% 20%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}
@keyframes bottomBubbles {
 0% {
  background-position: 10% -10%, 30% 10%, 55% -10%, 70% -10%, 85% -10%, 70% -10%, 70% 0%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 20% 80%, 45% 60%, 60% 100%, 75% 70%, 95% 60%, 105% 0%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 90%, 20% 90%, 45% 70%, 60% 110%, 75% 80%, 95% 70%, 110% 10%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}

Bước 2: Dùng Script tạo hiệu ứng

Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script>
var animateButton = function(e) {

 e.preventDefault;
 //reset animation
 e.target.classList.remove('animate');
 
 e.target.classList.add('animate');
 setTimeout(function(){
  e.target.classList.remove('animate');
 },700);
};

var bubblyButtons = document.getElementsByClassName("bubbly-button");

for (var i = 0; i < bubblyButtons.length; i++) {
 bubblyButtons[i].addEventListener('click', animateButton, false);
}
</script>

Bước 3: Cách sử dụng button

Khi các bạn viết bài thì các bạn chuyển qua chế độ soạn HTML và dán đoạn code bên dưới vào khung HTML.
<button class="bubbly-button">Click me!</button>
cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Bấm xuất bản và xem kết quả...