Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Hướng dẫn cách thông báo tắt plugin chặn quảng cáo khi vào website

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách thông báo tắt plugin chặn quảng cáo khi vào website, nếu blog bạn nào có gắn quảng cáo thì dùng cái này để diệt mấy ông mà cài tiện ích AdBlock nếu thêm thủ thuật này sẽ ảnh hưởng tới độ load blog của bạn nhưng chỉ ít thôi không nhiều đâu.

thông báo tắt plugin chặn quảng cáo khi vào website, hiện thông báo tắt plugin chặn quảng cáo khi vào website rất tuyệt lợi cho những ai đặt quảng cáo

Cách Thực Hiện

Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script>
//<![CDATA[
var mql = window.matchMedia('screen and (min-width: 60em)');if (mql.matches){
(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function unblocker(){function c(c,i){var e=d.createElement('div'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('unblocker')){c('<p>Vui lòng tắt plugin chặn quảng cáo và tải lại trang! Xin cảm ơn.<br/>Please disable your Adblocker to access this site! Thanks.</p>','unblocker')}};(function(){var a=['ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i<l;i++){if(!g(a[i])){s+='<a id="'+a[i]+'"></a>'}}c(s);l=a.length;setTimeout(function(){for(i=0;i<l;i++){e=g(a[i]);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue('display'):e.currentStyle.display)=='none'){return f('#'+a[i])}}},250)}());(function(){var t=g(0,'img'),a=['/adsales/ad','/adsenceSearch.','/adtools2.','/adv2.','/partner_ads_','_ads.html','.468x60-'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+'#'+a.join('')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js':'google_ad_client'},S=g(0,'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S[i];if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]===u){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',unblocker,false)}else{w.attachEvent('onload',unblocker)}})(window);};
//]]>
</script>
Thêm đoạn CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
#unblocker{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background-color:#fff;opacity:0.980000019073486328125;display:block;z-index:9999;overflow:hidden}
#unblocker p{color:#666;text-align:center;margin:15% auto;font-size:1.5rem;max-width:750px;display:table;line-height:1.5}
#unblocker p:before{font-family:fontawesome;text-align:center;padding:0;font-weight:400}
#unblocker p:before{content:'\f023';background:#1DBF69;color:#fff;display:block;width:2em;height:2em;line-height:2em;font-size:2.5rem;clear:both;border-radius:100%;margin:0 auto 3%}
#unblocker p:hover:before{content:'\f13e'}#unblocker p a,#unblocker p i{font-size:15px}
#unblocker p a,#unblocker p i{font-size:15px}
#unblocker ~ *{display:none}
Nguồn: MeThuThuat.TK