Mã Hóa Link (URL) Dạng Hex - NNQ
Mã hóa link dạng Hex - Code by: nguagovt - www.ancplayer.com
Nội dung cần Mã hóa/Giải mã:
Kết quả mã hóa:
  
Xem hướng dẫn viết key mã hóa dạng khác tại http://www.ancplayer.com Vui lòng coppy link để tác giả và link dẫn tới AncPlayer. Thank !